Page 10 - Talomestari 1/2022
P. 10

Kari Sariola asensi kylmäaineputket kulkemaan suojakotelossa saunan lautaiden alta.
      – Energiatuki-   raavan yön olin kotona ja lämpötila  lämpöpumppu asennuksineen sekä
     laskelmistakin Ara   on ollut tasainen. Minulle kerrottiin  Aran energiatukilaskelma, maksoi
                            14 000 euroa. Kun hän tulee saa-
                yksityiskohtaisesti miten remontti
      maksaa puolet.    toteutetaan, ja kaikki sujui hyvin.  maan Aran 4 00 euron öljylämmi-
                Käytännön muutos on se, ettei öl- tyksestä luopuville suunnatun tuen,
                jypoltin enää jatkuvasti hurise. Ny- jää hänelle itselleen maksettavaa
    nän läpi pannuhuoneen varaajaan.  kyinen järjestelmä ei pidä minkään- 10 000 euroa.
    Lauteiden alla putket saivat päälleen  laista ääntä. – Energiatukilaskelmistakin Ara
    suojakotelon.       Liisa Uusitalon saneeraus, van- maksaa puolet. Lisäksi laskelmista
     – Ulkoyksikön kondenssivedet  han kattilan purku ja uusi ilma-vesi- jää talon omistajalle energiatodistus,
    ohjattiin saunan lattiakaivoon, joka
    oli hyvä ratkaisu. On paras ratkaisu,
    jos vedet pystytään tuomaan sisäl-
    le taloon. Toinen vaihtoehto on lä-
    hin sadevesikaivo ja jollei se onnistu  Ilma-vesilämpöpumppu
    imeytetään vedet maahan kivipesä-
    kuopan kautta.        Ilma-vesilämpöpumppu on  esimerkiksi olemassa olevan
     Liisa Uusitalon pannuhuoneen  uusin lämpöpumpputekniik- öljylämmityksen tueksi, jolloin
    uusi asukki on kotimainen Jäspi Te- kaa hyödyntävä lämmitysrat- öljykattila lämmittää talon
    howatti Air 8 ilma-vesilämpöpump- kaisu. Ilma-vesilämpöpumppu  kylmimmillä keleillä ja tukee
    pu. Pannuhuoneessa oleva varaaja on  (IVLP) ottaa lämmitysenergiaa  aina tarvittaessa IVLP:tä.
    kooltaan 215 litraa joka riittää nor- ulkoilmasta ja siirtää sen ve- IVLP on hyvä ratkaisu eten-
    miperheen 4-5 henkilöä tarpeisiin. sikiertoiseen lämmitysjärjes- kin silloin, kun ei voida tehdä
                 telmään.        maalämmön vaatimaa vaaka-
        Ei enää       IVLP asennetaan yleensä  putkistoa tai lämpökaivoa tai
       kuulu hurinaa    kohteisiin, joihin ei kannata  kun maalämpöinvestointi olisi
                 tai joihin ei tontin rajoitusten  investointikustannukseltaan
    Liisa Uusitalon remontti valmistui  vuoksi voi asentaa maaläm- energiantarpeeseen nähden
    15.2.2022 iltapäivällä.  pöjärjestelmää. IVLP voidaan  suuri. Investointi on yleensä
     – Ensimmäiseksi yöksi piti läh- myös kytkeä hybridikäyttöön  maalämpöä halvempi.
    teä pois, oli sen verran viileää. Seu-

    10 I TALOMESTARI
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15