Page 6 - Talomestari 1/2022
P. 6

ENERGIA     Lämmityskulut


    kolmannekseen
         Liisa Uusitalon omakotitalon
        lämmitysremontissa öljykattila sai
       väistyä ilma-vesilämpöpumpun tieltä.
       Talon lämmityskustannukset putosivat
          kolmasosaan entisestä.
        uomessa on edelleen  noin 5 000 euroa vuodessa. Lämpö-
        yli 100 000 öljyläm- pumpun kuluttaman energian hin-
        mitteistä taloa, joista  ta on noin 1 600 euroa. Eli lämmi-
        noin 10 000:ssa vaih- tyskulut putoavat kolmannekseen.
    S detaan lämmitysjärjes- Vuodessa kertyy noin 2 400 euron
    telmä vuosittain. Saneerauksissa  säästöt, kertoo energia-asiantuntija
    öljylämmitys korvataan yleisim- Kari Balk Ekolämmöx Oy:stä.
    min ilma-vesilämpöpumpulla tai
    maalämmöllä.         Öljystä pitää
     Liisa Uusitalon 1974 rakenne- luopua
    tussa tiiliverhoillussa talossa öljyn-
    kulutus oli lähemmäs 3 000 litraa  Vihtiläisen Liisa Uusitalon ratkai-
    vuodessa. Talossa on 119 neliötä  suun vaikutti yleinen ilmapiiri, jon-
    asuinpinta-alaa ja kokonaisala on  ka mukaan öljystä pitää luopua.
    167 neliötä. Talossa on vesikiertoi- – Olen pohtinut lämmitysjär-
    nen patterilämmitys.  jestelmän muutosta jo useamman
     – Kun laskettiin millaisia säästö- vuoden, mutta Omakotiyhdistyksen
    jä saneeraus talon kulutukseen tuot- kokouksessa vierailleen asiantunti-
    taa todettiin, että energian säästö on  jan esitys oli sen verran vakuuttava,
    14 000 kwh vuodessa, joka vastaa  että otin yhteyttä, vielä muutaman
    1 500 litraa öljyä. Lämmityskulut  kuukauden mietittyäni.
    olisivat nykyisillä öljyn hinnoilla  – Pohdin asiaa pitkään siksi, et-
                ten asu tässä talossa enää kymmeniä
                vuosia, 74-vuotias Uusitalo sanoo.
                 – Mutta ei tuo investointi sitten
     – Kun laskettiin   ihan hurja ollut. Se maksanee itsensä
     millaisia säästöjä  takaisin sinä aikana, kun minä tässä
                asun. Ja talo on lämmitysremontin
     saneeraus talon    jälkeen helpompi myydä eteenpäin.
      kulutukseen       Lämpöä riittää
     tuottaa todettiin,    ympäri vuoden        Liisa Uusitalo
    että energian säästö  Maalämpö toimii tehokkaimmin  on tyytyväinen
      on 14000 kwh     yli 150-neliöisissä taloissa. Maa- pannuhuoneen uuteen
                                asukkiin, ilma-
       vuodessa.     lämmön valintaan vaikuttaa ta- vesilämpöpumppuun.
                lon koon lisäksi se, minkälainen

    6 I TALOMESTARI
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11