Page 9 - Talomestari 1/2022
P. 9

Pohjavesialueilla
                              ei saa porata
                              lämpökaivoja.


                            on tontin maaperä. Kuinka lähellä
                            on kallion pinta, johon porakaivo
                            voidaan porata. Pehmeän maan
                            poraus on hinnaltaan kaksinker-
                            tainen kallion poraukseen verrat-
                            tuna. Pohjavesialueilla ei saa porata
                            lämpökaivoja.
                             – Maalämpö on 5-10 prosenttia
                            kustannustehokkaampi kuin il-
                            ma-vesilämpöpumppu. Pientalos-
                            sa ero on aika pieni, 100-200 euroa
                            vuodessa. Investointina maalämpö
                            on kuitenkin suhteessa suurempi.
                            Erityisesti Etelä-Suomessa ja ran-
                            nikolla ilma-vesilämpöpumput toi-
                            mivat hyvin ympäri vuoden. Poh-
                            joisessa maalämpö voi olla parempi
                            ratkaisu kovia pakkasia varten, ker-
                     Ilma-     too Kari Balk.
                     lämpöpumpun  Liisa Uusitalo ei harkinnutkaan
                     ulko-osa   muita ratkaisuja kuin ilma-vesiläm-
                     sijoitettiin talon  pöpumppua.
                     seinustalle
                     saunan     – Tämä on edullisin ratkaisu
                     ikkunan alle.  lämmitysjärjestelmän uusimiseen.
                     Viimeistelytöissä  Maalämpö olisi ollut selvästi kal-
                     Marko     liimpi. En edes selvittänyt, olisiko
                     Kaarakainen.  sen asentaminen ollut tälle tontille
                     Kylmäaineputket  ylipäätään mahdollista. On mah-
                     kulkevat seinän  dollista, että tässä kohti Salpausse-
                     läpi saunaan ja  län harjua ollaan pohjavesialueella.
                     siitä edelleen
                              Kylmäaineputket
                              saunan kautta
                            – Ennen tarjouksen tekoa käym-
                            me kohteessa varmistamassa mihin
                            sijoitetaan ulkoyksikkö, mihin va-
                            raaja ja mitä kautta kulkevat kylmä-
                            aineputket ja sähköjohdot, kertoo
                            Kari Balk.
                             Tyypillisesti lämmitysjärjestel-
                            män uusinta kestää 2-3 päivää.
                             – Työ alkaa vanhan kattilan
                            purulla. Riippuen vanhan kattilan
                            paikasta menee sen purkamiseen
                            yleensä puolisen päivää, purkuun ja
                            putkitöihin varataan yleensä kaksi
                            päivää ja sähkötöihin päivä. Eko-
                            lämmöxin omat asentajat tekevät
                            purku- ja putkityöt, sähkötyöt hoi-
                            taa yhteistyökumppani.
                             Kylmäaineputket kulkevat Uu-
                            sitalon talossa takapihan ulkoyksi-
                            kön ja varaajan välillä ulkoseinän
                            läpi ja saunan lattian kautta sisäsei-

 8 I TALOMESTARI                         TALOMESTARI I 9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14